บอร์ดเม็ดทราย ถือกำเนิด 14 กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกับ วันวาเลนไทน์ และ วันตรุษจีน

เรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้ => ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ กันยายน 18, 2014, 12:36:24 PM

หัวข้อ: กลวิธีการจัดการความเครียด
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ กันยายน 18, 2014, 12:36:24 PM
กลวิธีการจัดการความเครียด

(http://iamsickblog.files.wordpress.com/2014/05/happy-family-father.jpg)

        การเผชิญความเครียด เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะปัจจุบันจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ทำให้หลายคนมีภาวะเครียดและมีการตอบสนองต่ออาการเครียดที่แตกต่างกันไป

        ผู้ที่มีการเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมจะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี ในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นหรือมีกลไกการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา

กลวิธีการจัดการความเครียด จำแนกได้เป็น 2 รูปแบบ

1.การจัดการความ เครียดโดยตรง เป็นความพยายามของบุคคลในการจัดการกับอันตราย การคุกคามหรือสิ่งท้าทาย โดยการมีปฏิกิริยาตอบโต้สถาน การณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 รูปแบบ

        1.1 การเตรียมตัวต่อสู้กับสิ่งที่มาคุกคาม

        1.2 การใช้ความก้าวร้าว

        1.3 การหลีกหนี

        1.4 การนิ่งเฉย2.การจัดการความเครียดโดยทางอ้อม คือบรรเทาความเครียดที่เกิดจากการคุกคาม

        2.1 การบรรเทาอาการโดยตรง โดยใช้ยาต่างๆ

        2.2 การบรรเทาภาย ในจิตใจ คือการบรรเทาความ เครียดโดยการใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเอง


วิธีการเผชิญกับความ เครียดมีอยู่ 5 วิธี (La zarus & Folkman, 1984) คือ

          1.การแสวงหาข้อมูล เป็นความพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

          2.การกระทำโดยตรง เป็น การกระทำไม่ใช่ความนึกคิดเพื่อที่จะจัดการกับเหตุการณ์ที่ประเมินตัดสินว่าเป็นความเครียด

          3.การหยุดยั้งการกระทำตรงข้ามกับการกระทำโดยตรง คือไม่กระทำอะไรเลย หยุดกระทำในกิจกรรมที่คิดว่าเป็นอันตราย

          4.การแสวงหาความช่วยเหลือหรือแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในเครือข่ายรอบข้าง

          5.การใช้กลไกทางจิต เป็น กระบวนการความนึกคิดที่ต้อง การปรับอารมณ์ให้รู้สึกดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการประเมินเหตุการณ์เสียใหม่ เบี่ยงเบนความสนใจ แสวงหาความพอใจจากสิ่งอื่น รวมทั้งการใช้กลไกป้องกันตัวเอง เช่น การปฏิเสธหรือการเก็บกด

          เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและภาวะเครียด หากเรามีกลไกการเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เชื่อว่าบุคคลนั้นย่อมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับตนเอง การบรรเทาภายในจิตใจ คือการบรรเทาความเครียด โดยการใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเอง

 
:wwa1: :wwa1: :wwa1: :wwa1:


ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข