จับคู่เพลงร้องใหม่

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] 053 บาร์หัวใจ - ผ่องศรี วรนุช + ธานินทร์ อินทรเทพ + ดาวใจ ไพจิตร

[2] 052 เกลียดห้องเบอร์ห้า - ประทีป ดาวประทุม + เกลียดห้องเบอร์ห้า - สายัณห์ สัญญา

[3] 050 ตะวันยอแสง - จำรัส สุวคนธ์ + ตะวันยอแสง - ธานินทร์ อินทรเทพ

[4] 049 ใครลืมใครก่อน - สายัณห์ สัญญา + ใครลืมใครก่อน - ธานินทร์ อินทรเทพ

[5] 048 คดีพิศวาส - อุดม(คู่)ศรีสอางค์ + สุเทพ(คู่)สวลี + ชรัมภ์(คู่)อุมาพร

[6] 047 ไซซี - ชวลี ช่วงวิทย์ + ไซซี - จิตราภรณ์ บุญญขันธ์

[7] 046 สัญญาที่ป่าเหนือ - อุดม(คู่)เพ็ญศรี,ชรินทร์(คู่)รวงทอง,ชรัมภ์(คู่)อุมาพร

[8] 044 คิดถึงเธอทุกลมหายใจ - อุดม เขียนเอี่ยม + คิดถึงเธอทุกลมหายใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ

[9] 043 อยู่เพื่อคอยเธอ - สุเทพ วงศ์กำแหง + อยู่เพื่อคอยเธอ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version