หมวดหมู่ทั่วไป > ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

(1/1)

ภูผา..อิงตะวัน:


             โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส โดยมีที่ตั้งโครงการ อยู่ที่ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2524 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และความจำเป็นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ ภาระเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเสด็จ ให้พิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่พรุ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งต่อ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายวารินทร์ บุษบรรณ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอท้องที่ และข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้


             ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งมีเนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่ กสิกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกหมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรท์ทำให้เกิดกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษา และพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่พรุในโอกาสต่อไป


             การสนองพระราชดำริ ได้มีการร่วมประชุมระหว่างจังหวัดนราธิวาส และ สำนักงาน กปร. โดยมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา โดยให้ชื่อว่า "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง" สำนักงาน กปร. ได้นำนโยบายดังกล่าวไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาในพื้นที่ และสรุปเป็นข้อเสนอแนะโครงการ ขออนุมัติจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และได้อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2525


             ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ทั้งหมด 510 ไร่ แบ่งออกเป็นอาคารสำนักงานอาคารต่าง ๆ และแปลงสาธิตบนที่ดอน รวม 202 ไร่ และแปลงวิจัยทดลองในพื้นที่พรุอีก 308 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ ในการศึกษาและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน แบบผสมผสานเบ็ดเสร็จ โดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการร่วมกัน ศูนย์นี้จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาที่อาศัย หลักวิชา การบนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม และมีผลกระทบเป็นอันมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส


             เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามแนวพระราชดำริศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จึงมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน ดังนี้

             1. เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกครั้ง

             2. วิเคราะห์ทดลอง วิจัย ทดสอบ เกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ผลตอบแทนสูงสุด

             3. เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการสาธิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร

             4. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรมที่ทำจากวัสดุพื้นเมืองให้กับราษฎร

             5. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สูงขึ้น

             6. เพื่อนำผลการศึกษาและพัมนาไปใช้เป็นแบบอย่างกับโครงการพัฒนาแหล่งอื่น ๆ ต่อไป


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version