หมวดหมู่ทั่วไป > ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย กับงานชลประทาน

(1/1)

tawee19991:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย กับงานชลประทาน      การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ และไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่นๆ

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก เพราะทรงตระหนักดีว่า “น้ำคือชีวิต” พระองค์เคยมีกระแสพระราชดำรัสแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ว่า “ฉันสนใจชลประทานมาตั้งแต่เด็ก” พระองค์เคยได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่า

     “ในด้านชลประทานหรือด้านป่าไม้นี้ ก็อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจ และบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมฉันสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดินและเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอดตั้งแต่ดินบนภูเขาหมดไป กระทั้งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม”

     จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียนรู้เรื่องการชลประทานมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริมากมายหลายโครงการ ล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้น


      อย่างไรก็ตาม เนื่องจากน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งการจัดหาน้ำให้ท้องถิ่นที่ขาดแคลน และเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนสำหรับท้องถิ่นที่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วม จึงนำไปสู่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานชลประทาน

     โดยมีกรมชลประทาน รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนองพระราชดำริ ทั่วทุกภาคของไทย กรมชลประทานตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2445 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันครบรอบอายุ 112 ปี ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษา และพระราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,500 โครงการ


      แนวคิดในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่พระราชทานแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นเพียงแนวทางให้เจ้าหน้าที่นำไปพิจารณาศึกษา และวางโครงการโดยละเอียดเพื่อให้ได้ความถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น มิใช่จะต้องก่อสร้างตามพระราชดำริทั้งหมด และถ้าพบว่าโครงการที่ผ่านการศึกษาโดยละเอียดแล้วไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปก็สามารถระงับการก่อสร้างโครงการนั้นได้

จึงพระราชทานชื่อพระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำไว้ว่า“โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”


    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กรมชลประทานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 2,500 โครงการ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องน้ำของแผ่นดิน และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรส่วนใหญ่ของชาวไทยเรา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้อมูลอ้างอิงจาก: กรมชลประทาน (ประเทศไทย)
..   ..พุทธศาสนสุภาษิต

ราชา รัดถัดสะ ปันยานังพระราชา เป็นศรีสง่าของแผ่นดิน

natthawet2:
สุดยอดครับพ่อของพวกเรา dee

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version